Cestovní ruch

Významným aspektem projektu Sportcentra je jeho situování v lokalitě relaxačně-sportovního areálu na tzv. Božkovském ostrově, jež je cíleně přetvářeno ve volnočasové centrum a tedy i turisticky atraktivní místo se soustředěnou nabídkou atraktivit a služeb cestovního ruchu. Rozšířením nabídky sportovně-relaxačních aktivit sportovního areálu Božkovského ostrova, při současném propojení s ubytovacími a stravovacími kapacitami partnerů projektu, se stane lokalita této městské části Plzně novým centrum cestovního ruchu ideálním pro vícedenní pobyty návštěvníků města Plzně.

Do dnešní doby byly v areálu realizovány stavební činnosti zejména v jihovýchodní části lokality ( in-line dráha, běžecké stezky, venkovní prvky pro cvičení, lavičky apod. ). Díky těmto investicím se výrazně rozšířili možnosti trávení volného času ve městě i v blízkém okolí - prohlídky a tematické vycházky, cykloturistické i pěší výlety s průvodcem s akcentem na pohyb ve volné přírodě.

Cílem regenerace lokality Božkovského ostrova je vybudovat relaxačně-sportovní areál s maximálním využitím přírodního potenciálu lokality a současně s citlivým přístupem k životnímu prostředí. Území se nachází mezi řekou Úslavou a náhonem bývalého mlýna, v jehož přední části je dnes areál TJ Božkov. Areál neslouží pouze ke sportovnímu vyžití, k čemuž jsou a budou dále vybudována různá sportoviště jako je in-line dráha, plážová hřiště, hřiště pro pétanque nebo hřiště s maxišachy, ale napříč areálem vede i cyklostezka. Pro relaxaci je možné využít pěší stezky se zastávkami se cvičebními stojany pro provádění rehabilitačních cviků včetně návodů na jejich správné použití. Děti pak mimo toho jistě zaujme vodní svět, plánovaný na tzv. průlehu, který má primárně sloužit k odvedení části vody ze zdejšího náhonu při případných povodních a zmírnit tak její následky na nemovitostech v těsném sousedství řeky. A stranou jejich zájmu jistě nezůstane i fyzikální hřiště, na kterém si budou moci v praxi vyzkoušet různé fyzikální zákony.

Z hlediska přístupu k přírodnímu a kulturnímu prostředí chceme rozvíjet cestovní ruch, jež upřednostňuje šetrný vztah k přírodě i celému životnímu prostředí. Turistika založená na přírodě (hlavní motivací turistů je pohyb v přírodě, pozorování a obdivování přírody).

Základními aspekty tohoto přístupu jsou:

  • pochopení pro individuální aktivity návštěvníků a turistů,
  • rekreační pobyt v přírodě,
  • environmentální udržitelnost (odpovědné chování k životnímu prostředí, uchování přírodních a kulturních zdrojů).

Negativní dopady masové turistiky si žádají tvorbu a aplikaci takových rozvojových strategií, které podporují a umožňují zodpovědnou turistiku. Jsme přesvědčení, že uvedené principy mohou zmínit ohrožení, která s sebou přináší klasický cestovní ruch.

Slovník pojmů

(zdroj DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU, CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU, Kolektiv autorů)

Cestovní ruch (turismus, CR)

Dle užšího vymezení zahrnuje CR aktivity osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem trávení volného času, podnikání či jiným účelem. Rozšířené pojetí CR vychází z vnímání CR jako komplexního procesu, který zasahuje nejen jeho účastníky, ale také poskytovatele služeb, destinace, v nichž je cestovní ruch realizován, a tranzitní destinace (jedno z možných vymezení).

Ekologie

V původním významu chápaná jako vědní disciplína zkoumající vztah živých organismů k prostředí, resp. živých organismů navzájem. V širším pojetí je chápaná jako věda o prostředí a v něm existujících vztazích.

Přírodní dědictví

Výrazné rysy přírody vytvářené fyzickými a biologickými entitami všeobecné hodnoty z vědeckého nebo estetického pohledu, geologické a fyzicko-geografické formace a společenstva živočichů a rostlin univerzální hodnoty vzhledem k jejich zachování nebo vědeckému významu, místa v přírodě a oblasti všeobecné hodnoty z hlediska vědy, jejich zachování nebo přirozené krásy.

Udržitelný turismus

Takový cestovní ruch, který dlouhodobě nenarušuje přírodní, kulturní a sociální prostředí. Udržitelný rozvoj turismu uspokojuje potřeby současných turistů a hostitelských regionů a zároveň chrání a zvyšuje tyto možnosti do budoucna. Má vést k řízení všech zdrojů, a to tak, aby byly uspokojeny ekonomické, sociální a estetické potřeby při zachování kulturní integrity, nejdůležitějších ekologických procesů, biologické různorodosti a procesů, které umožňují život (WTO).

Produkty udržitelného turismu jsou produkty, které fungují v souladu s místním životním prostředím, společností a kulturou tak, aby z nich životní prostředí, společnost a kultura měly užitek, a aby se nestaly obětí rozvoje turismu.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj, nebo také trvale udržitelný rozvoj, je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Jedná se o způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také v rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).